Postupak žalbi

E-TRGOVINA LEDAKCIJA

 

Članak I.

Opći uvjeti

 

 1. Ovim žalbenim postupkom uređuje se postupak LEDart sro s ro sa sjedištem na adresi Vajnorská 127 / E, 83104 Bratislava, Slovačka Republika, IČ: 500 205 52, IČ DPH: SK2120146798, DIČ: 2120146798, upisan u trgovački registar Distrikta Sud Bratislava I, odjeljak: sro, uložak br: 107108 / B, (u daljnjem tekstu "prodavatelj") i kupac (u daljnjem tekstu "kupac") u ostvarivanju prava koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke robe kupljene na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Kupca i Prodavatelja na daljinu (u daljnjem tekstu "Ugovor o kupoprodaji") putem elektroničke trgovine na web stranici www.ledakcija.hr (u daljnjem tekstu "ledakcija.hr" ) i prava i obveze Kupca i Prodavatelja (Prodavatelj i Kupac zajedno u daljnjem tekstu: "Stranke") s tim povezani.
 2. Postupak Kupca, koji je potrošač u smislu stavka 52. stavka 4. Zakona br. 40/1964 Coll. Građanski zakonik s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Građanski zakonik"), u ostvarivanju prava koja proizlaze iz odgovornosti Prodavatelja za nedostatke robe kupljene na ledakcija.hr, kao i uređivanje prava i obveza stranaka povezanih s tim uređen je od § 619 do § 627 Građanskog zakonika i Zakona br. 250/2007 Coll. o zaštiti potrošača i o izmjenama i dopunama Zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 372/1990 Coll. o prekršajima s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Zakon o zaštiti potrošača"), kao i Zakon br. 102/2014 Zbornik o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora na daljinu ili ugovora zaključeno izvan poslovnog prostora prodavatelja i izmjenama i dopunama određenih zakona (u daljnjem tekstu „Zakon o zaštiti potrošača u prodaji robe na daljinu”).
 3. Postupak Kupca, koji nije potrošač u smislu stavka 52. stavka 4. Građanskog zakonika, u ostvarivanju prava koja proizlaze iz odgovornosti Prodavatelja za nedostatke robe kupljene na ledakcija.hr, kao i propis o prava i obveze stranaka 442. Zakona br. 513/1991 Coll. Trgovački zakon s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Trgovački zakon").
 4. Slanjem elektroničke narudžbe Prodavatelju, Kupac potvrđuje da je pročitao postupak prigovora Prodavatelja i bezuvjetno se s njime slaže. Nakon slanja elektroničke narudžbe Prodavatelju, postupak prigovora postaje obvezujući za Kupca.
 5. Postupak prigovora javno je dostupan na ledakcija.hr i u sjedištu Vajnorská 127 / E, 83104 Bratislava.

 

Članak II

Pregled robe po primitku

 

 1. Po primitku robe, Kupac je dužan provjeriti nije li ambalaža u koju je roba zapakirana oštećena. U slučaju njegovog oštećenja potrebno je sastaviti zapisnik s prijevoznikom - kurirskom službom na mjestu isporuke robe o uočenim nedostacima nastalim tijekom transporta. Ako Kupac preuzme robu unatoč očitom oštećenju ambalaže, Prodavatelj neće prihvatiti naknadne zahtjeve iz tog razloga.
 2. Kupac je dužan pregledati isporučenu robu bez nepotrebnog odgađanja nakon primitka.
 3. Ako Kupac utvrdi nepotpunost robe ili bilo kakvo oštećenje robe uzrokovano transportom, što se ne odražava na vanjsko oštećenje ambalaže, dužan je odmah podnijeti prigovor Prodavatelju. U slučaju da Kupac ne podnese prigovor Prodavatelju u roku prema prethodnoj rečenici, isporuka robe smatra se potpunom i bez nedostataka i reklamacija iz ovog naslova neće biti prihvaćene.
 4. Kupac se dužan žaliti Prodavatelju na nedostatke u robi kupljenoj na ledakcija.hr bez nepotrebnog odgađanja u skladu s uvjetima navedenim u odgovarajućim odredbama Trgovačkog zakona i Građanskog zakonika, s izmjenama i dopunama.

 

Članak III

PRIMJENA ŽALBE I POVLAČENJE IZ UGOVORA

 

 1. Povlačenje iz Ugovora o kupoprodaji bez navođenja razloga prema Zakonu o zaštiti potrošača za prodaju robe na daljinu

 

U slučaju da je Ugovor o kupnji sklopljen komunikacijom na daljinu (u ovom slučaju elektronička trgovina na Internetu) i ako je Prodavatelj kupcu na vrijeme i na odgovarajući način dostavio podatke o pravu na odustajanje od ugovora na temelju do stavka 3. stavka h) Zakona o zaštiti potrošača pri prodaji robe na daljinu.

 

Detaljne upute o pravu Kupca na odustajanje od Ugovora o kupoprodaji i detaljne informacije o ostvarivanju prava Kupca na odustajanje od Ugovora o kupoprodaji te o pravima i obvezama stranaka u slučaju odustajanja Kupca od Ugovora navedene su u člancima X, XI i XII Općih uvjeta prodavatelja na ledakcija.hr.

 

 1. Ostvarivanje prava na zamjenu ili popravak (otklanjanje nedostataka) robe, odustajanje od ugovora zbog nedostataka robe

 

2.1 Prodavatelj je odgovoran za nedostatke koje prodani predmet ima kada ga preuzme Kupac. Ako roba ima nedostatak koji se može ukloniti, Kupac ima pravo na njegovo uklanjanje besplatno, pravodobno i na odgovarajući način. Prodavatelj je dužan otkloniti kvar bez nepotrebnog odgađanja. Umjesto otklanjanja nedostatka, Kupac može zatražiti zamjenu robe ili, ako se nedostatak odnosi samo na dio robe, zamjenu dijela, osim ako Prodavatelj snosi neproporcionalne troškove zbog cijene robe ili težine defekta. Umjesto otklanjanja kvara, Prodavatelj uvijek može zamijeniti neispravni predmet savršenim, osim ako to Kupovniku ne stvara ozbiljne probleme. Prodavatelj uvijek može zamijeniti neispravnu robu bez greške umjesto da otkloni kvar, osim ako to ne stvara ozbiljne probleme Kupcu.

 

Što se tiče nedostatka robe, koji se ne može ukloniti i koji sprječava da se roba pravilno koristi kao roba bez nedostataka, Kupac ima pravo zamijeniti stvar ili ima pravo odustati od ugovora. Isto pravo pripada i Kupcu, ako se nedostaci mogu otkloniti, ali ako Kupac ne može pravilno koristiti robu za ponavljanje kvara nakon popravka ili za veći broj nedostataka. S obzirom na ostale nepopravljive nedostatke, Kupac ima pravo na razumni popust na cijenu robe.

 

Kupac može ostvariti pravo na popravak ili zamjenu robe na jedan od sljedećih načina, i to:

 

(A) Dostava pisane reklamacije zajedno s robom i dokaza o kupnji robe poštom na dopisnu adresu Prodavatelja, i to:

 

LEDart sro

 

Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava

Telefon: +421 917 48 28 99

E -adresa: ledakcija@ledakcija.hr

 

Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti robu koju je kupac poslao pouzećem.

 

(B) U prostorijama Prodavatelja, tj. U trgovini LEDAKCIJA (§ 18. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača).

 

2.2 Ako Kupac podnese prigovor, Prodavatelj ili zaposlenik kojeg on ovlasti ili imenovana osoba dužni su obavijestiti Kupca o njegovim pravima prema Građanskom zakoniku, koja su navedena u stavku 2.1. Ovih pritužbi, odnosno pravu na zahtjev zamjena robe, popravak (otklanjanje nedostataka), razumni popust od cijene robe ili pravo na odustajanje od ugovora.

 

Na temelju odluke Kupca o pravima iz jamstva, Prodavatelj ili njegov ovlašteni zaposlenik dužan je odrediti način rješavanja prigovora odmah, u složenim slučajevima najkasnije 3 radna dana od dana prigovora, u opravdanim slučajevima slučajeve, osobito ako se radi o složenoj tehničkoj procjeni stanja robe, najkasnije 30 dana od datuma reklamacije. Nakon utvrđivanja načina rješavanja prigovora, prigovor će se odmah riješiti, u opravdanim slučajevima prigovor se može riješiti kasnije; međutim, rješavanje prigovora ne može trajati dulje od 30 dana od datuma prigovora. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije, Kupac ima pravo odustati od ugovora ili ima pravo zamijeniti proizvod za novi proizvod (§ 18. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača).

 

U slučaju reklamacije u roku od 12 mjeseci od kupnje robe, Prodavatelj može žalbu riješiti odbijanjem samo na temelju stručne ocjene. Bez obzira na rezultat stručnog ocjenjivanja, od Kupca se možda neće zahtijevati da plati troškove stručnog ocjenjivanja ili druge troškove povezane s stručnim ocjenjivanjem. Prodavatelj je dužan Kupcu dostaviti kopiju stručne ocjene koja bi opravdala odbijanje prigovora najkasnije u roku od 14 dana od dana rješavanja prigovora.

 

Ako Prodavatelj odbije prigovor podnijet nakon 12 mjeseci od kupnje robe, Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca kojemu se proizvod može poslati na stručnu ocjenu, navodeći te podatke u dokumentu o rješavanju reklamacije. U svrhu rješavanja pritužbi, stručna procjena, između ostalog, znači mišljenje ovlaštene osobe ili osobe koju je proizvođač ovlastio za obavljanje jamstvenih popravaka (§ 2. Slovo N) Zakona o zaštiti potrošača).

 

Ako se proizvod šalje na stručno ocjenjivanje imenovanoj osobi, troškove stručnog ocjenjivanja, kao i sve druge povezane namjenski nastale troškove, snosi Prodavatelj, bez obzira na rezultat stručnog ocjenjivanja. Ako Kupac stručnom ocjenom dokaže odgovornost Prodavatelja za nedostatak, može se ponovno žaliti; jamstveni rok ne teče tijekom stručne procjene. Prodavatelj je dužan u roku od 14 dana od dana ponovne primjene prigovora nadoknaditi Kupcu sve troškove nastale radi stručnog ocjenjivanja, kao i sve povezane namjerno nastale troškove. Ponovno podneseni zahtjev ne može se odbiti.

 

2.3 Prodavatelj je dužan izdati potvrdu Kupcu prilikom podnošenja prigovora (§ 18. stavak 8. Zakona o zaštiti potrošača). Prilikom podnošenja prigovora u skladu s gornjom točkom 2.1 (A), odnosno nakon dostave pisane reklamacije zajedno s robom poštom na dopisnikovu adresu Prodavatelja, Prodavatelj će kupcu odmah, ali najkasnije, dostaviti potvrdu žalbe nego Kupca, što je Kupac naveo prilikom naručivanja robe. Prilikom podnošenja prigovora na način naveden u točki 2.1 (B) gore, odnosno podnošenjem prigovora u radu Prodavatelja, Prodavatelj će Kupcu izdati kopiju protokola o prigovoru kao potvrdu prigovora.

 

2.4 Prodavatelj je dužan izdati pisani dokument kupcu o rješavanju prigovora najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora (§ 18. stavak 9. Zakona o zaštiti potrošača). Ovaj pisani dokument kopija je protokola o žalbi s ispunjenim poljem za rješavanje prigovora ili pismo koje sadrži pismenu obavijest o rješavanju prigovora.

 

Članak IV

Jamstveni uvjeti i jamstveni rok

 

 1. Kupac ima jamstveni rok od 24 ili 36 mjeseci za isporučenu robu. Jamstveni rok počinje danom predaje robe Kupcu. Neispravna roba i potraživanja koja proizlaze iz robe s nedostatkom moraju se potvrditi do kraja jamstvenog roka. Po isteku jamstvenog roka, pravo na podnošenje reklamacije ističe.
 2. Uz svaku robu kupljenu od Prodavatelja prilikom isporuke Kupcu prilaže se račun (dokaz o kupnji robe) koji služi i kao jamstveni dokument.
 3. Može se zahtijevati samo roba kupljena od Prodavatelja i potpuno plaćena. Kupac je dužan što točnije opisati nedostatak za koji se roba polaže.
 4. Nedostatak robe ne može se smatrati promjenom svojstava robe koja se dogodila tijekom jamstvenog roka zbog trošenja, zlouporabe, nedovoljnog ili neodgovarajućeg tretmana, prirodnih promjena materijala od kojih je roba izrađena, bilo kakvog oštećenja Kupca ili treće strane ili druge nepravilne intervencije.
 5. Maksimalno dnevno korištenje proizvoda je 10-12 sati. Prekoračenje ovih vrijednosti, osobito korištenje u operacijama gdje je potrebno svijetliti 24 sata dnevno, smatrat će se nepravilnom uporabom proizvoda i reklamacija neće biti prihvaćena.

 

Članak V.

Alternativno rješavanje sporova

 

 1. U slučaju da Kupac nije zadovoljan načinom na koji je Prodavatelj postupio s njegovom žalbom ili smatra da je Prodavatelj povrijedio njegova prava, Kupac ima pravo kontaktirati Prodavatelja radi pravnog lijeka. Ako prodavatelj odgovori na zahtjev kupca u skladu s prethodnom rečenicom ili ne odgovori na takav zahtjev u roku od 30 dana od dana kada ga je kupac poslao, kupac ima pravo podnijeti zahtjev za pokretanje vansudskog postupka rješavanje sporova u skladu sa stavkom 12. Zakona br. 391/2015 Coll. potrošačkih sporova i izmjenama i dopunama zakona (u daljnjem tekstu "Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova"). Nadležni subjekti za alternativno rješavanje potrošačkih sporova s ​​Prodavateljem su (i) Slovačko tijelo za trgovinsku inspekciju, koje se u tu svrhu može kontaktirati u Središnjem inspektoratu SOI -a, Odjelu za međunarodne odnose i ADR, Prievozská 32, poštanski sandučić 29, 827 99 Bratislava ili elektroničkim putem na ars @ soi.sk ili adr@soi.sk ili (ii) drugom relevantnom ovlaštenom pravnom osobom registriranom na popisu ARS entiteta koje vodi Ministarstvo gospodarstva Slovačke Republike (popis prihvatljivih subjekata dostupan je na http://www.mhsr.sk/zoznam -subject-of-alternative-rješavanje-potrošačkih sporova/146987s), dok Kupac ima pravo odabrati kojem od navedenih subjekata alternativnog rješavanja sporova će se obratiti . To ne utječe na mogućnost odlaska na sud. Kupac može koristiti internetsku platformu za rješavanje sporova dostupnu na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kako bi podnio alternativni prijedlog za rješavanje svojih potrošačkih sporova.

 

 1. Prijedlog Kupca za pokretanje vansudskog rješavanja sporova mora, u smislu stavka 12. stavka 3. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, sadržavati:

 

 1. a) ime i prezime potrošača, adresu za dostavu, elektroničku adresu i telefonski kontakt, ako ih ima,
 2. b) točnu oznaku Prodavatelja,
 3. c) potpun i razumljiv opis odlučujućih činjenica,
 4. d) naznaku onoga što Kupac, kao potrošač, zahtijeva,
 5. e) datum kada se Kupac kao potrošač obratio Prodavatelju sa zahtjevom za naknadu štete i podacima da je pokušaj izravnog rješavanja spora s Prodavateljem bio neuspješan,
 6. f) izjavu da isti prijedlog nije poslan drugom subjektu ADR -a, sud ili arbitražni sud nije odlučio o predmetu, da u predmetu nije zaključen sporazum o posredovanju ili da alternativno rješavanje spora nije raskinuto u slučaju do § 20 stavka. a) do e) Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

 

Prijedlog se može podnijeti u papirnatom, elektroničkom ili usmenom obliku zapisnika. Za podnošenje prijedloga, Kupac može koristiti obrazac čiji je uzorak dostupan Kupcu za preuzimanje na web stranici Prodavatelja ledakcija.hr, a koji je također dostupan na web stranici Ministarstva (http: // www. mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov- clr / 146956s) i svaki ARS entitet. Kupac će uz prijedlog priložiti dokumente koji se odnose na predmet spora, a koji dokazuju činjenice navedene u prijedlogu.

 

 

 

Članak VI

Završne odredbe

 

 1. Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti i / ili izmijeniti postupak prigovora. Izmjene i / ili dopune ovih Pravila o žalbama stupaju na snagu danom objave na ledakcija.hr.

 

U Bratislavi je 01.01.2017

 

E-TRGOVINA Ledakcija.hr