Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

E-TRGOVINA LEDAKCIJA

 

Članak I

 

Opće odredbe i definicije

 

 1. Ove opće odredbe i definicije (dalje u tekstu "Uvjeti poslovanja") uređuju prava i obveze kompanije LEDart s.r.o. sa sjedištem na adresi Vajnorská 127/E, 83104 Bratislava, Slovačka, IČ: 500 205 52, IČ DPH: SK2120146798, PDV broj: 2120146798, upisane u trgovački registar Općinskog suda u Bratislavi I, odjeljak: Sro, spis broj: 107108 / B (dalje u  tekstu "Prodavatelj") i kupca (dalje u tekstu "Kupac") kada kupuje robu koju Prodavatelj nudi putem elektroničke trgovine na web stranicama Prodavatelja www.ledakcija.hr (dalje u tekstu "ledakcija.hr") i sastavni su dio kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Kupca i Prodavatelja na daljinu putem elektroničke trgovine na internetu (dalje u tekstu "Ugovor o kupoprodaji"). (Prodavatelj i Kupac zajedno se u tekstu nazivaju "Stranke").

 

 1. Ovi Uvjeti poslovanja primjenjuju se u Europskoj uniji za kupnju robe naručene putem elektroničke trgovine (dalje u tekstu "e-trgovina") na ledakcija.hr.

 

 1. Uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom objave na ledakcija.hr.

 

 1. Svi odnosi između Kupca i Prodavatelja, koji nisu regulirani ovim uvjetima poslovanja, uređeni su odgovarajućim odredbama Zakona br. 513/1991, zbirka trgovačkih zakona, s izmjenama i dopunama. Ako je Kupac potrošač u smislu stavka 52 odjeljka 3 Zakona br. 40/1964, zbirka građanskih zakonika, s izmjenama i dopunama, odnosno ako se radi o Kupcu koji pri sklapanju i ispunjenju ugovora ne djeluje u djelokrugu svoje poslovne ili druge poduzetničke aktivnosti, odnosi koji nisu regulirani ovim uvjetima poslovanja uređeni su odgovarajućim odredbama Zakona br. 40/196, zbirka građanskih zakonika, s izmjenama i dopunama.

 

 1. Na prava Kupca u odnosu na Prodavatelja proizlaze iz Zakona br. 250/2007, zbirka zakona o zaštiti potrošača te Izmjenama i dopunama zakona Češkog nacionalnog vijeća br. 372/1990. zbirka zakona, s izmjenama i dopunama i Zakona br. 102/2014, zbirka zakona o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnog prostora, te izmjenama i dopunama određenih akata, ne utječu ovi uvjeti poslovanja.

 

 1. Kupac označava fizičku osobu registriranu u sustavu ili pravnu osobu koja naručuje robu elektroničkim putem putem e-trgovine na ledakcija.hr.

 

 1. Elektronička narudžba znači poslani elektronički obrazac koji sadrži podatke o Kupcu, popis naručene robe iz ponude e-trgovine na ledakcija.hr i ukupnu cijenu te robe, obrađenu sustavom e-trgovine.

 

 1. Roba su svi proizvodi navedeni u važećem cjeniku Prodavatelja na ledakcija.hr.

 

 1. Nadzorno tijelo prodavatelja:

 

Slovačko trgovačko inspekcijsko tijelo (SOI)

 

Inspekcija SOI-a za regiju Bratislava

 

Prievozská 32, poštanski pretinac 5

 

820 07 Bratislava 27

 

 1. Kontaktni podaci Prodavatelja za kupce:

 

LEDart s.r.o.

 

Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava

 

Telefon: +421 917 48 28 99

 

e-adresa: ledakcija@ledakcija.hr

 

Članak II

 

Narudžba

 

 1. Uvjet za valjanost elektroničke narudžbe je istinito i potpuno ispunjavanje registracijskog obrasca.

 

 1. Prodavatelj nije odgovoran za kašnjenje isporuke i za štetu nastalu kao posljedica toga što Kupac nije unio sve potrebne podatke tijekom registracije i/ili je pogrešno ispunio obrazac za registraciju. Prodavatelj također nije odgovoran za štetu nastalu Kupcu uslijed toga što je Kupac zaboravio lozinku i/ili što je lozinka Kupca dospjela u ruke neovlaštenih osoba bez postupanja Prodavatelja.

 

 1. Primljena elektronička narudžba smatra se nacrtom Ugovora o kupoprodaji i obvezujuća je.

 

 1. Ugovor o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca temelji se na obvezujućoj potvrdi elektroničke narudžbe u sustavu Prodavatelja. Prodavatelj je dužan poslati Kupcu potvrdu o sklapanju ugovora i potvrditi elektroničkom poštom (na adresu e-pošte Kupca navedenu u elektroničkoj narudžbi) sadržaj elektroničke narudžbe Kupca, odmah nakon primitka na adresu Prodavatelja, u protivnom slučaju nije došlo do sklapanja važećeg Ugovora o kupoprodaji među Strankama. Kupac je dužan provjeriti sadržaj elektroničke narudžbe, naveden u e-poruci Prodavatelja. U slučaju bilo kakvih odstupanja u vezi sa sadržajem elektroničke narudžbe koje je potvrdio Prodavatelj, Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja putem e-poruke poslane na e-adresu ledakcija@ledakcija.hr.

 

 1. Sljedeći se elementi smatraju bitnim elementima elektroničke narudžbe:

 

5.1 Identifikacija Kupca, odnosno naziv tvrtke ili ime i prezime, sjedište/boravište, matični broj, PDV broj, kontakt (telefon i adresa e-pošte);

 

5.2 Šifra naručene robe prema katalogu ili njezin naziv;

 

5.3 Količina naručene robe;

 

Ako narudžba ne sadrži elemente u skladu s prethodnim člankom, smatra se da nije potpuna. U tom će slučaju Prodavatelj pokušati kontaktirati Kupca i zamoliti ga da otkloni nedostatke u elektroničkoj narudžbi i ako je moguće, pojasni ju i/ili dopuni. Nakon što Prodavatelj dobije podatke koji preciziraju i/ili nadopunjuju elektroničku narudžbu, elektronička narudžba smatrat će se potpunom.

 

Članak III

 

Otkazivanje narudžbe

 

 1. Kupac ima pravo otkazati elektroničku narudžbu bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku prije njezine obvezujuće potvrde od strane Prodavatelja.

 

 1. Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu ili njezin dio u sljedećim slučajevima:

 

2.1 U slučaju naloga za plaćanje pouzećem, narudžba se ne može potvrditi na obvezujući način (pogrešno naveden telefonski broj, nedostupan, ne odgovara na e-poštu itd.)

 

2.2 Roba se više ne proizvodi niti se isporučuje ili je dobavljač značajno promijenio cijenu. U slučaju da dođe do ove situacije, Prodavatelj će odmah kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjim radnjama. U slučaju da je Kupac već platio dio ili cijelokupnu kupoprodajnu cijenu, taj iznos će mu se vratiti bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj otkrio gore navedene činjenice.

 

Članak IV

 

Poštarina i isporuka

 

 1. U slučaju da vrijednost narudžbe Kupca prelazi iznos od 2.999 CZK (slovima: dvije tisuće devetsto devedeset i devet čeških kruna), Prodavatelj ne naplaćuje ni poštarinu ni isporuku, osim u slučajevima kada unatoč dogovoru Kupca s dostavnom službom isporuka ne uspije u dogovoreno vrijeme i mjesto isporuke Kupcu ili ako Prodavatelj vraća robu Kupcu kao rezultat neopravdane reklamacije.

 

 1. U slučaju da vrijednost narudžbe Kupca ne prelazi iznos od 2.999 CZK (slovima: dvije tisuće devetsto devedeset i devet čeških kruna), Prodavatelj naplaćuje naknadu za poštarinu i isporuku u iznosu od 99 CZK po paketu težine do 1 kg, 109 CZK po paketu od 1,01 do 2 kg, 119 CZK za paket od 2,01 kg do 3 kg i 129 CZK za paket teži od 3 kg u slučaju da Kupac može osobno preuzeti robu dostavnom službom Češke pošte. Prilikom plaćanja pouzećem kod osobnog preuzimanja od službe Češke pošte, Prodavatelj naplaćuje naknadu od 39 CZK za uslugu "Plaćanje pouzećem", koja se dodaje cijeni isporuke. 

 

 1. Prodavatelj plaća poštarinu i isporuku čak i ako Kupac osobno preuzima robu u fizičkoj trgovini Prodavatelj. Dostava robe i njezino osobno preuzimanje moguće je samo u trgovini:

 

Vajnorská 127/E

 831 04  Bratislava

  

 

Članak V

 Uvjeti dostave

 1. Robu naručenu elektroničkim putem preko e-trgovine Prodavatelj će poslati Kupcu u skladu s dostupnošću pojedinih vrsta robe i operativnim mogućnostima Prodavatelja u najkraćem mogućem roku, najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana kada je Prodavatelj potvrdio primitak elektroničke narudžbe Kupca, na mjesto isporuke navedeno u elektroničkoj narudžbi kako bi se se roba isporučila Kupcu najkasnije u roku od 14 dana od datuma kada je Prodavatelj potvrdio primitak elektroničke narudžbe Kupca. Bez obzira na razdoblje navedeno u prethodnoj rečenici, Prodavatelj ima pravo navesti drugačije vrijeme isporuke za odabranu robu s obzirom na specifičnost i dostupnost robe.

 

 1. Prodavatelj obavještava Kupca o otpremi robe putem e-pošte (e-pošte) na adresu e-pošte koju je Kupac naveo u elektroničkoj narudžbi.

 

 1. Roba se dostavlja dostavnom službom na adresu mjesta isporuke koju je Kupac naveo u elektroničkoj narudžbi. Dostavna će služba telefonom kontaktirati Kupca prije isporuke robe Kupcu i dogovorit će se s njim točno vrijeme isporuke robe. U slučaju da Kupac nije prisutan u vrijeme dogovoreno s dostavnom službom na mjestu isporuke i ovlasti drugu osobu za preuzimanje robe, Kupac je odgovoran za bilo koju štetu koju je Prodavatelj i/ili dostavna služba pretrpio zbog neuspješne isporuke robe Kupcu. Troškove ponovne isporuke robe Kupcu snosi Kupac.

 

 1. Vlasništvo nad robom prelazi na Kupca preuzimanjem i plaćanjem kupoprodajne cijene.

 

 1. Pošiljka s robom uvijek sadrži račun. Po primitku robe, Kupac je dužan provjeriti je li  pakiranje u koje je roba zapakirana oštećeno te potpisati dokument o primitku pošiljke. U slučaju oštećenja potrebno je sastaviti zapisnik s dostavnom službom na mjestu isporuke robe o uočenim nedostacima nastalim tijekom transporta. Ako Kupac preuzme robu usprkos očitom oštećenju ambalaže, Prodavatelj neće prihvatiti naknadne zahtjeve iz tog razloga.

 

 1. Neoštećeno, neotvoreno, originalno pakiranje smatra se samo onim koje je prelijepljeno zaštitnom trakom Prodavatelja. Prijevoznik je dužan predati robu Kupcu nakon njezinog primitka i na licu mjesta sastaviti zapisnik. Prijevoznik je odgovoran za nastalu štetu.

 

 1. Robu isporučuje Prodavatelj na području Slovačke i Češke.

 

 1. Dostava robe na teritoriju država članica Europske unije ili ostalih država provodi se na temelju prethodnog informiranog pristanka i obostranog pisanog odobrenja cijene poštarine i isporuke i/ili eventualno ostalih uvjeta isporuke između Kupca i Prodavatelja.
 2. Kupac je dužan provjeriti sadržaj pošiljke, posebice sva mehanička oštećenja. Dužni ste obavijestiti Prodavatelja najkasnije 24 sata nakon primitka pošiljke. Prijava štete na pošiljci nakon 24 sata od primitka neće biti prihvaćena.

 

Članak VI

 

Cjenovni uvjeti 

 

 1. Prodajna cijena robe koju Prodavatelj nudi putem stranice ledakcija.hr uvijek je navedena pokraj odabrane robe. Prodajna cijena uvijek je iskazana s porezom na dodanu vrijednost, osim ako nije drugačije naznačeno.

 

 1. Prodavatelj zadržava pravo jednostrano izmijeniti (povećati/smanjiti) cijenu robe navedene na ledakcija.hr, pod uvjetom da nove cijene robe vrijede za Kupca na dan objave na ledakcija.hr. Takvo prilagođavanje cijene ne odnosi se na robu koju je Kupac već naručio. U slučaju da se čini da je cijena neke robe na ledakcija.hr očito netočna, npr. ako je roba obično dostupna i opće poznata te se njezina cijena razlikuje od uobičajene, ili zbog sistemske greške izgleda da je cijena robe "0 CZK" ili "1 CZK", Prodavatelj nije dužan isporučiti robu po netočnoj cijeni, ali može ponuditi Kupcu isporuku robe po odgovarajućoj cijeni. Ako se Kupac u ovom slučaju ne slaže s odgovarajućom cijenom robe, može odustati od Ugovora o kupoprodaji.

 

Članak VII

 

Uvjeti plaćanja

 

 1. Plaćanja se vrše u EUR, a Prodavatelj zahtijeva jedan od sljedećih načina plaćanja:

 

1.1 PLAĆANJE PRI DOSTAVI GOTOVINOM: Kod ovog načina plaćanja Kupac će platiti puni iznos za robu navedenu u elektroničkoj narudžbi po primitku robe od dostavljača izravno dostavljaču;

 

1.2. BANKOVNIM TRANSFEROM: Roba će biti otpremljena nakon uplate kupoprodajne cijene robe prijenosom na račun Prodavatelja na sljedeći račun:

 

IBAN: SK5911000000002942050764

 

Referentni broj plaćanja: unesite svoj elektronički broj narudžbe.

 

1.3 PLAĆANJE U TRGOVINI pri preuzimanju robe: Na ovaj način plaćanja Kupac plaća naručenu robu gotovinom u trgovini u kojoj se nalazi roba za isporuku. Plaćanje u trgovini moguće je u trgovini Prodavatelja Ledakcija, na adresi:

 

-Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava

 

Članak VIII

 

Jamstveni uvjeti i jamstveni rok

 

 1. Kupac ima pravo na jamstveni rok od 24 ili 36 mjeseci za isporučenu robu. Jamstveni rok počinje danom predaje robe Kupcu.

 

 1. Uz svaki proizvod kupljen od Prodavatelja, pri isporuci Kupcu prilaže se račun (dokaz o kupnji robe) koji služi i kao jamstveni dokument.

 

 1. Može se reklamirati samo roba kupljena od Prodavatelja i plaćena u potpunosti.

 

 1. Kada podnosi reklamaciju, Kupac je dužan dostaviti na adresu sjedišta Prodavatelja navedenu robu čistu, mehanički neoštećenu, uključujući potrebne dokumente.

 

 1. Reklamacija na robu je besplatna, a Kupac ima pravo na naknadu nužnih troškova nastalih u vezi s ostvarivanjem prava iz odgovornosti za neispravne proizvode, odnosno reklamaciju.

 

 1. Pojedinosti i postupak za reklamaciju robe regulirani su žalbenim postupkom objavljenim na ledakcija.hr.

 

Članak IX

 

Okolnosti koje isključuju odgovornost za nemogućnost izvršenja

 

 1. Nijedna stranka neće biti odgovorna za nemogućnost izvršenja u slučaju događaja zbog više sile.

 

 1. Viša sila smatra se događajem koji Stranke nisu mogle predvidjeti i koji nisu mogle spriječiti čak ni uz najveću moguću profesionalnu skrb neovisno o njihovoj volji, osobito rat, pobunu, štrajk, prirodne katastrofe, izmjene zakona i drugo.

 

 1. U slučaju događaja iz točke 2, Stranke su dužne obavijestiti jedna drugu bez nepotrebnog odgađanja.

 

 1. Pojava neočekivanih tehničkih ili logističkih problema oslobađa Prodavatelja od ugovornih obveza.

 

Članak X

 

Potrošački ugovori i upute o pravu na odustajanje od ugovora

 

 1. U slučaju da je Ugovor o kupoprodaji sklopljen pomoću komuniciranja na daljinu (u ovom slučaju elektroničke trgovine na internetu), a ako Prodavatelj daje Kupcu kao potrošaču pravovremene i točne informacije o načinu na pravo odustajanja od ugovora sukladno stavku 3 odjeljka h Zakona br. 102/2014 zbirke o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostora, s izmjenama i dopunama određenih zakona (dalje u tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača „), Kupac kao potrošač ima pravo odustati od Ugovora o kupoprodaji u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana primitka robe, čak i bez navođenja razloga u smislu odredbi stavka 7 odjeljka 1 Zakona o zaštiti potrošača. Na temelju stavka 7 odjeljka 4 Zakona o zaštiti potrošača, roba se smatra preuzetom od strane potrošača u trenutku kada potrošač ili treća osoba koju on, s izuzetkom prijevoznika, ovlasti, preuzme sve dijelove naručene robe ili, u slučaju ako se:

 

 1. a) proizvodi koje su naručili u jednoj narudžbi isporučuju zasebno, u trenutku preuzimanja robe koja je posljednja isporučena,

 

 1. b) isporučuje roba koja se sastoji od nekoliko dijelova ili komada, u trenutku preuzimanja posljednjeg dijela ili posljednjeg komada,

 

 1. c) isporučuje roba više puta tijekom određenog razdoblja u trenutku primitka prve isporučene robe.

 

 1. U slučaju da Prodavatelj pruži Kupcu kao potrošaču informacije u skladu sa stavkom 3 odjeljkom h Zakona o zaštiti potrošača tek kasnije, ali najkasnije u roku od 12 mjeseci od početka roka za povlačenje iz ugovora, iz stavka 1 ovoga članka ovih Uvjeta poslovanja, rok za povlačenje iz ugovora istječe nakon 14 (slovima: četrnaest) dana od dana ispunjenja obveze informiranja. Ako Prodavatelj nije pružio Kupcu kao potrošaču informacije sukladno stavku 3 odjeljku h Zakona o zaštiti potrošača ni u naknadnom roku u skladu s prethodnom rečenicom, rok za povlačenje iz ugovora istječe nakon 12 mjeseci i 14 dana od dana početka roka za povlačenje iz ugovora prema stavku 1 ovog članka ovih Uvjeta poslovanja. Kupac može odustati od ugovora, čiji je predmet isporuka robe, čak i prije početka roka za povlačenje iz ugovora.

 

 1. Kupac kao potrošač ne može odustati od ugovora, čiji je predmet

 

 1. (a) pružanje usluge, pod uvjetom da je pružanje usluge započelo izričitim pristankom potrošača i da je potrošač izjavio da je uredno obaviješten da davanjem privole gubi pravo na odustajanje od ugovora nakon što je u potpunosti usluga pružena, i ako postoji potpuno pružanje usluge;

 

 1. b) prodaja robe ili pružanje usluga čija cijena ovisi o kretanjima cijena na financijskom tržištu na koja prodavatelj ne može utjecati i do kojih može doći tijekom razdoblja povlačenja iz ugovora,

 

 1. c) prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe po mjeri ili robe namijenjene posebno jednom potrošaču,

 

 1. d) prodaja robe podložne brzom trošenju ili propadanju,

 

 1. e) prodaja robe koja je u zaštitnom pakiranju, a koja se iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ne može vratiti i čije je zaštitno pakiranje otvoreno nakon isporuke,

 

 1. f) prodaja robe koja se zbog svoje prirode može neodvojivo pomiješati s drugom robom nakon isporuke,

 

 1. g) prodaja alkoholnih pića čija je cijena dogovorena u vrijeme sklapanja ugovora, pri čemu je njihova isporuka moguća najranije nakon 30 dana, a njihova cijena ovisi o kretanjima cijena na tržištu na što prodavatelj ne može utjecati,

 

 1. h) hitni popravci ili održavanje koje potrošač izričito traži od prodavatelja; ovo se ne odnosi na ugovore o uslugama i ugovore o prodaji robe osim rezervnih dijelova potrebnih za popravak ili održavanje, pod uvjetom da su sklopljeni tijekom posjeta prodavatelja potrošaču i da potrošač nije unaprijed naručio te usluge ili robu,

 

 1. i) prodaja fonograma, video zapisa, zvučnih zapisa, knjiga ili računalnog softvera koji se prodaju u zaštitnoj ambalaži, ako je potrošač raspakirao tu ambalažu,

 

 1. j) prodaja periodičkih izdanja, osim prodaje na temelju ugovora o pretplati i prodaje knjiga koje nisu isporučene u zaštitnom pakiranju,

 

 1. k) pružanje usluga smještaja u druge svrhe osim smještaja, prijevoz robe, najam automobila, pružanje ugostiteljskih usluga ili pružanje usluga vezanih uz slobodne aktivnosti i prema kojima se prodavatelj obvezuje pružiti te usluge u dogovoreno vrijeme ili u dogovorenom razdoblju,

 

 1. l) isporuka elektroničkog sadržaja, osim na materijalnom mediju, pod uvjetom da je isporuka započela izričitim pristankom potrošača i da je potrošač izjavio da je uredno obaviješten da gubi pravo na odustajanje od ugovora izražavajući takav pristanak.

 

 1. Kupac obavijest da se povlači iz Ugovora o kupoprodaji treba dostaviti Prodavatelju do kraja razdoblja odustajanja. Kupac je dužan poslati robu Prodavatelju ili predati ju Prodavatelju ili osobi koju je ovlastio Prodavatelj za preuzimanje robe najkasnije 14 (slovima: četrnaest) dana od dana povlačenja iz ugovora. Za brzo rješavanje predmeta, potrebno je vratiti robu na poštansku adresu Prodavatelja, odnosno na adresu Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava Kupca na odustajanje od ugovora te prava i obveza stranaka u slučaju odustajanja od ugovora od strane Kupca nalaze se u člancima XI i XII ovih Uvjeta poslovanja.

 

 1. Odustajanje Kupca od Ugovora o kupoprodaji na samom početku. Prodavatelj je dužan uzeti robu i vratiti Kupcu bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od datuma dostave odustajanja od Ugovora o kupoprodaji, iznos plaćen za robu prijenosom na račun Kupca, uključujući troškove koje je Kupac imao prilikom naručivanja robe, kao i sva plaćanja koja je prihvatio na temelju Ugovora o kupoprodaji ili u vezi s njim, Prodavatelj je dužan vratiti uplate Kupcu prema prethodnoj rečenici na isti način, kako ih je Kupac izvršio pri plaćanju. Kupac i Prodavatelj mogu se dogovoriti o drugom načinu plaćanja, pod uvjetom da se Kupcu u vezi s tim ne naplaćuju dodatne naknade.

 

Članak XI

 

Ostvarivanje prava Kupca na odustajanje od ugovora

 

 1. Kupac može iskoristiti pravo na odustajanje od ugovora u skladu sa stavkom 7 odjeljkom 1 Zakona o zaštiti potrošača, odn. u skladu s člankom X stavkom 1 ovih Uvjeta poslovanja, Prodavatelju se obraća na jedan od sljedećih načina:

 

 1. a) u papirnatom obliku, odnosno u obliku preporučenog pisma poslanog na poštanku adresu Prodavatelja, odnosno na adresu Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava ili

 

 1. b) slanjem e-poruke (e-pošte) na adresu e-pošte Prodavatelja ledakcija@ledakcija.hr,

 

 1. (c) u obliku zapisa na drugom trajnom mediju.

 

 1. Kupac može odustati od ugovora koristeći obrazac za odustajanje od ugovora u skladu s kojom se formira Aneks br. 1 ovih Uvjeta poslovanja, a obrazac će Prodavatelj objaviti na ledakcija.hr.

 

 1. Rok za odustajanje od ugovora smatra se ispunjenim ako je obavijest o odustajanju od ugovora poslana Prodavatelju najkasnije zadnjeg dana razdoblja iz stavka 7 odjeljka 1 Zakona o zaštiti potrošača, odnosno, prema članku X stavak 1 ovih Uvjeta poslovanja.

 

 1. U slučaju sumnje u isporuku, obavijest o odustajanju koju je poslao Kupac smatrat će se isporučenom nakon isteka roka primjerenog načinu isporuke, ako Kupac može dokazati svoje slanje na adresu koju je Prodavatelj naveo Kupcu u skladu sa stavkom 3 odjeljcima b) do d) Zakona o zaštiti potrošača ili na adresu o čijoj je promjeni Prodavatelj nakon sklapanja ugovora uredno obavijestio Kupca. Ako se poštanska pošiljka čiji je sadržaj obavijest o odustajanju od ugovora ne može isporučiti Prodavatelju iz razloga navedenih u stavku 34 odjeljcima a), b) i d) Zakona br. 324/2011 zbirke o poštanskim uslugama i o izmjenama i dopunama određenih zakona, s izmjenama i dopunama, obavijest o odustajanju od ugovora smatra se dostavljenom na dan slanja Prodavatelju na adresu iz prve rečenice.

 

 1. Ako Kupac ispravno i pravodobno odustane od ugovora, svi dodatni ugovori povezani s ugovorom od kojih je Kupac odustao također će se otkazati od početka. Nije moguće zahtijevati od Kupca nikakve troškove ni druga plaćanja u vezi s otkazivanjem dodatnog ugovora, osim nadoknade troškova i plaćanja navedenih u stavku 9, odjeljak 3 i stavak 10, odjeljak 3 Zakona o zaštiti potrošača i cijeni usluge, ako je predmet ugovora pružanje usluga i ako je izvršeno potpuno pružanje usluge.

 

 1. Kupac snosi teret dokazivanja ostvarivanja prava na odustajanje od ugovora.

 

Članak XII

 

Prava i obveze Stranaka u slučaju odustajanja Kupca od ugovora

 

 1. Prodavatelj je dužan bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana dostave obavijesti o odustajanju, vratiti Kupcu sve uplate koje je primio od njega prema ugovoru ili u vezi s njim, uključujući dostavu, isporuku i poštarinu te ostale troškove i pristojbe. Prodavatelj je dužan vratiti uplate Kupcu prema prethodnoj rečenici na isti način koji je Kupac koristio pri plaćanju. Kupac i Prodavatelj mogu se dogovoriti o drugom načinu plaćanja, pod uvjetom da se Kupcu u vezi s tim ne naplaćuju dodatne naknade.

 

 1. Prodavatelj nije dužan nadoknaditi Kupcu dodatne troškove ako je Kupac izričito odabrao drugi način dostave od najpovoljnijeg uobičajenog načina dostave koji nudi Prodavatelj. Dodatni troškovi označavaju razliku između troškova dostave koje odabere Kupac i troškova najpovoljnijeg uobičajenog načina dostave koji nudi Prodavatelj.

 

 1. Prodavatelj nije dužan vratiti uplate Kupcu u skladu sa stavkom 1 prije nego što mu se roba isporuči ili dok Kupac ne dokaže da je roba vraćena Prodavatelju.

 

 1. Kupac je dužan vratiti robu ili je predati Prodavatelju ili osobi koju je Prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe najkasnije u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana odustajanja od ugovora. Prodavatelj može predložiti da robu preuzme osobno ili preko ovlaštene osobe. Smatra se da je rok iz prve rečenice ispoštovan ako je roba predana na prijevoz najkasnije posljednjeg dana roka. Za brzo rješavanje predmeta, potrebno je vratiti robu na poštanku adresu Prodavatelja, odnosno na adresu Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava.

 

 1. U slučaju odustajanja od ugovora, Kupac snosi samo troškove vraćanja robe Prodavatelju ili osobi koju je Prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe.

 

Članak XIII

 

Zaštita osobnih podataka

 

 1. Naručivanjem na ledakcija.hr, Kupac daje, u smislu Zakona br 122/2013 zbirke o zaštiti osobnih podataka te izmjena i dopuna određenih zakona (dalje u tekstu: „Zakon o zaštiti osobnih podataka”), s izmjenama, Prodavatelju osobne podatke u sljedećem opsegu: ime, prezime, datum rođenja (datum rođenja nije obavezan, koristi se isključivo u svrhu jedinstvene identifikacije Kupca pri isporuci robe), adresa stanovanja, broj telefona i adresa e-pošte u svrhu provedbe odgovarajuće narudžbe i sklapanja ugovora o kupoprodaji s Prodavateljem, izvršavanja i dodatne potvrde ugovora o kupoprodaji, u svrhu obrade elektroničke narudžbe, isporuke, poravnanja plaćanja ako nije potrebna komunikacija između stranaka, Prodavatelj daje podatke o Kupcu trećim osobama, uz izuzetak kooperanata, posrednika prodavatelja, a osobito (i) dostavnom društvu UPS, odnosno društvu Slovak Parcel Service s.r.o., IČ: 31 329 217, sa sjedištem na adresi: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, tvrtka upisana u trgovački registar koji vodi Općinski sud u Bratislavi I, odjeljak C, izvod broj 3215/B, i samo one podatke koji su potrebni za uspješan završetak isporuke te (ii) tvrtki Milott, s.r.o., IČO: 444062061, sa sjedištem u Tehelná 9 917 01 Trnava u svrhu obrade resursa i obračuna plaća, i za knjigovodstvo. Prodavatelj će rukovati osobnim podacima Kupca u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Ostalim će subjektima biti dozvoljen pristup osobnim podacima samo u slučajevima predviđenim važećim zakonom (posebno tijekom upravnog ili kaznenog postupka, zaštite prava potrošača). Kupac potvrđuje da je dužan navesti svoje osobne podatke ispravno i istinito te da je dužan obavijestiti Prodavatelja bez odgode o bilo kojim promjenama svojih osobnih podataka. 

 

 1. Osobne će podatke Prodavatelj obrađivati i arhivirati u skladu s posebnim propisima. Osobni podaci obrađivat će se u elektroničkom obliku na automatiziran način ili u tiskanom obliku na neautomatiziran način. Kupac potvrđuje da su navedeni osobni podaci istiniti i da je odgovoran za točnost osobnih podataka. Prodavatelj ima pravo ispraviti netočne, nepotpune ili zastarjele osobne podatke, raspolagati ili blokirati osobne podatke i ostalo kako je navedeno u stavku 28 odjeljka 1 Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

 1. Kupac izjavljuje da su sve informacije koje je dao istinite. Kupac izjavljuje da je svjestan posljedica davanja lažnih podataka, osobito činjenice da bi se takvo ponašanje moglo klasificirati kao kazneno djelo.

 

 1. Kupac ovlašćuje Prodavatelja da provjeri navedene podatke o kreditnoj kartici u odgovarajućem pozivnom centru banke ili tvrtke koja je izdala kreditnu karticu.

 

 1. Politika privatnosti
 1. Osnovne odredbe
 2. Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka
 3. Opravdani razlog i svrha obrade osobnih podataka
 4. Razdoblje čuvanje podataka
 5. Primatelji osobnih podataka (rukovoditelj kooperanata)
 6. Vaša prava
 7. Uvjeti zaštite osobnih podataka
 8. Završne odredbe

 

 1. Osnovne odredbe

 

 1. Voditelj obrade osobnih podataka u skladu s člankom 4 stavkom 7 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: "GDPR") je LEDart s.r.o., IČO 500 205 52 sa sjedištem u Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto (dalje u tekstu "voditelj obrade"). 
 2. Kontaktni podaci voditelja obrade su
 • adresa: Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
 • e-adresa: ledakcija@ledakcija.hr
 1. Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na identificiranu fizičku osobu ili onu koja se može identificirati; fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, osobito pozivanjem na određeni identifikator, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator te jedan ili više čimbenika specifičnih za tjelesni, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
 2. Administrator nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

 

 1. Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka
 1. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koje ste mu dali i/ili osobne podatke koje je voditelj obrade dobio kao rezultat ispunjenja vaše narudžbe.
 2. Voditelj obrade obrađuje vaše identifikacijske i kontaktne podatke te podatke potrebne za izvršenje ugovora.

 

 1. Opravdani razlog i svrha obrade osobnih podataka
 1. Ne postoji automatska pojedinačna odluka voditelja obrade u smislu članka 22 GDPR-a.
 2. Opravdani razlozi i svrha obrade osobnih podataka detaljno su prikazani u tablici u nastavku:

 

Pravni razlog

Svrha

Podaci

Izvor podataka

Izvršitelji obrade

Izvršenje ugovora

Obrada narudžbe

Osobni podaci klijenata (kontaktni podaci, prebivalište) i podaci o naručenoj robi

Obrazac za narudžbu

Kooperanti, poštanske službe, pohrana u oblaku, dostavna kompanija, pristupnici za plaćanje

Izvršenje ugovora

Odgovor na poruku poslanu putem obrasca za kontakt

Kontaktni podaci klijenta

Obrazac za kontakt, komunikacija putem e-pošte

Kooperanti, poštanske službe

Izvršenje ugovora

Knjigovodstvo

Osobni podaci klijenata (kontaktni podaci, prebivalište) i podaci o naručenoj robi

Računi

Računovodstvena tvrtka

Opravdani interes

Pružanje usluge e-pošte trećoj strani za dobivanje recenzija 

Adresa e-pošte i podaci o naručenoj robi

Obrazac za narudžbu

Heureka.cz

Opravdani interes

Aktivnosti izravnog marketinga (posebice slanje poslovnih poruka i e-letaka)

Kontaktni podaci klijenta

Podaci iz narudžbi

Poštanske službe, kooperanti

Opravdani interes

Rutinska analiza prometa, otkrivanje pogrešaka poslužitelja i sprječavanje prijevara i napada na poslužitelj

Pseudo-anonimni identifikatori registriranih korisnika, kao što su UserID, IP adrese

Kretanje korisnika na web stranici, registracija i izrada anonimnog korisničkog ID-a, prikaz stranice s pogreškom

Google Analytics, usluge web hostinga

Privola

Marketing i internetska  promocija

e-poruke, imena potencijalnih klijenata, IP adrese i drugi tehnički identifikatori

Obrazac za e-letak

Web hosting tvrtka i usluge za slanje e-pošte

Privola

Objavljivanje recenzije kupaca ili pitanja o proizvodu

Korisničko ime i adresa e-pošte

Komunikacija putem e-pošte i obrazac na stranici

Pohrana u oblaku, poštanska služba

Privola

Profiliranje za prikazivanje ciljanog sadržaja na stranici ili u izravnom marketingu (e-letci)

Prikaz stranica određenih proizvoda koje korisnik pregledava

Klikovi na poveznice za pojedinosti o proizvodu

Web hosting tvrtka

 

 1. Razdoblje čuvanja podataka
 1. Voditelj obrade pohranjuje osobne podatke
 • nakon vremenskog razdoblja potrebnog za ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i voditelja obrade i za podnošenje zahtjeva po tim ugovornim odnosima (u razdoblju od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).
 • do opoziva privole za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole.
 1. Nakon isteka razdoblja čuvanja osobnih podataka, voditelj obrade briše osobne podatke.

 

 1. Primatelj osobnih podataka (rukovoditelj kooperanata)
 1. Primatelji osobnih podataka su osobe
 • uključene u isporuku robe/usluga/izvršenje plaćanja na temelju ugovora,
 • koje pružaju usluge za rad e-trgovine i drugih usluga u vezi s radom e-trgovine,
 • koje pružu marketinške usluge.
 1. Voditelj obrade namjerava prenijeti osobne podatke u treću zemlju (zemlju koja nije članica EU) ili međunarodnu organizaciju. Primatelji osobnih podataka u trećim zemljama su pružatelji poštanskih usluga i usluga u oblaku.

 

 1. Vaša prava
 1. Pod uvjetima navedenim u GDPR-u, imate
 • pravo pristupa svojim osobnim podacima u skladu s člankom 15 GDPR-a,
 • pravo na ispravak osobnih podataka u skladu s člankom 16 GDPR-a ili ograničenje obrade u skladu s člankom 18 GDPR-a.
 • pravo na brisanje osobnih podataka u skladu s člankom 17 GDPR-a.
 • pravo na prigovor obradi u skladu s člankom 21 GDPR-a 
 • pravo na prijenos podataka prema članku 20 GDPR-a.
 • pravo na povlačenje privole za obradu u pisanom ili elektroničkom obliku na adresu ili e-adresu voditelja obrade iz članka 1 stavka 2 ovih uvjeta.
 1. Nadalje, imate pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da je vaše pravo na zaštitu osobnih podataka narušeno.

 

 1. Uvjeti zaštite osobnih podataka
 1. Voditelj obrade izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguravanje zaštite osobnih podataka.
 2. Voditelj obrade je poduzeo tehničke mjere opreza za osiguranje pohrane podataka i pohrane osobnih podataka u dokumentarnom obliku, posebnice upotrebom brava, lozinki i antivirusnog programa.
 3. Voditelj obrade izjavljuje da samo osobe koje on ovlasti imaju pristup osobnim podacima.

 

 1. Završne odredbe
 1. Slanjem narudžbe s internetskog obrasca za narudžbe potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.
 2. Slažete se s ovim uvjetima označavanjem privole putem internetskog obrasca. Označavanjem privole potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.
 3. Voditelj obrade ima pravo promijeniti ove uvjete. Nova verzija uvjeta o zaštiti osobnih podataka bit će objavljena na njihovoj web stranici, a istovremeno će vam nova verzija ovih uvjeta biti poslana na adresu e-pošte koju ste dali voditelju obrade.

 

Ovi uvjeti stupaju na snagu 25. svibnja 2018. godine.

 

 

 

Članak XIV

 

Alternativno rješavanje sporova

 

 1. U slučaju da Kupac nije zadovoljan načinom na koji Prodavatelj obrađuje njegovu reklamaciju ili smatra da je Prodavatelj narušio njegova prava, Kupac ima pravo kontaktirati Prodavatelja i tražiti naknadu štete. Ako Prodavatelj negativno odgovori na zahtjev Kupca u skladu s prethodnom rečenicom ili ne odgovori na takav zahtjev u roku od 30 dana od dana kada ga je Kupac poslao, Kupac ima pravo podnijeti zahtjev za pokretanje izvansudskog postupka za rješavanje spora u skladu sa stavkom 12 Zakona br 391/2015 zbirke alternativnog rješavanja sporova za potrošačke sporove, i izmjenama i dopunama određenih zakona (dalje u tekstu: „Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova”). Nadležni organi za alternativno rješavanje potrošačkih sporova s ​​Prodavateljem su (i) Slovačko tijelo za trgovinsku inspekciju, koje se u tu svrhu može kontaktirati u Središnjem inspektoratu SOI-a, Odjel za međunarodne odnose i ARS, Prievozská 32, poštanski sandučić 29, 827 99 Bratislava ili elektroničkim putem na ars @ soi.sk aleboadr@soi.sk ili (ii) druga relevantna ovlaštena pravna osoba registrirana u popisu ADR tijela koji vodi Ministarstvo gospodarstva Republike Češke (popis prihvatljivih tijela dostupan je na ttp://www.mhsr.sk/zoznam- subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), a Kupac ima pravo odabrati kojem će se od navedenih tijela za alternativno rješavanja sporova obratiti. To ne utječe na mogućnost obraćanja na sud. Kupac može koristiti internetsku platformu za rješavanje sporova dostupnu na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kako bi podnio prijedlog za alternativno rješavanje svojih potrošačkih sporova.

 

 1. Prijedlog Kupca za pokretanje izvansudskog rješavanja sporova mora, u smislu stavka 12 odjeljka 3 Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, sadržavati:

 

 1. a) ime i prezime potrošača, adresu za dostavu, elektroničku adresu i telefonski kontakt, ako ih ima,

 

 1. b) točnu oznaku Prodavatelja,

 

 1. c) potpun i razumljiv opis odlučujućih činjenica,

 

 1. d) naznaku onoga što Kupac, kao potrošač, zahtijeva,

 

 1. e) datum kada se Kupac kao potrošač obratio Prodavatelju sa zahtjevom za naknadu štete i podacima da je pokušaj izravnog rješavanja spora s Prodavateljem bio neuspješan,

 

 1. f) izjavu da isti prijedlog nije poslan drugom tijelu ADR-a koje je doniijelo rješenje o predmetu, na sud ili arbitražni sud, u slučaju da dogovor nije postignut, posredovanje čak nije bilo prekinuto po pitanjima alternativnog rješavanja spora sukladno stavku 20 odjeljcima a) do e) Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

 

Molba se može podnijeti u papirnatom, elektroničkom ili usmenom obliku. Za podnošenje molbe, Kupac može koristiti obrazac čiji je predložak dostupan Kupcu za preuzimanje na web stranici Prodavatelja ledakcija.hr, a koji je dostupan i na internetskoj stranici Ministarstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov- clr / 146956s) i svakog organa za alternativno rješavanje sporova. Uz molbu, Kupac će priložiti dokumente koji se odnose na predmet spora, a koji dokazuju činjenice navedene u molbi.

 

Članak XV

 

Završne odredbe

 

 1. Prilikom kupnje robe na ledakcija.hr, pretpostavlja se da je Kupac upoznat s tehničkim mogućnostima interneta i prihvaća da tehnologija može imati mogućih problema.

 

 1. Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu neispravnim poveznicama na ledakcija.hr. Zaštita računala ili podataka sadržanih u računalu obaveza je Kupca.

 

 1. Prodavatelj upozorava da se podaci navedeni na ledakcija.hr mogu ažurirati bez prethodne najave.

 

 1. Prodavatelj nije odgovoran prema drugoj strani za izravnu, neizravnu ili izvanrednu štetu nastalu zbog korištenja podataka s ledakcija.hr.

 

 1. Prodavatelj može u bilo kojem trenutku bez prethodne najave promijeniti robu navedenu na ledakcija.hr.

 

 1. Prodavatelj zadržava pravo promijeniti i/ili nadopuniti ove Uvjete poslovanja u bilo kojem trenutku. Izmjene i/ili dopune ovih Uvjeta poslovanja stupaju na snagu danom objave na ledakcija.hr.

 

 1. Stranke se slažu da će se svi sporovi koji između njih proizlaze iz pravnih odnosa prema ugovoru ili srodnim ugovorima, uključujući sporove koji se tiču ​​valjanosti, tumačenja i raskida ovog ugovora, prioritetno rješavati putem mirenja.

 

 1. Slanjem elektroničke narudžbe Prodavatelju, Kupac također potvrđuje svoj bezuvjetni pristanak na Uvjete prodavatelja.

 

U Bratislavi 01.01.2017.